Pomiary – kilka obowiązujących norm:


PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)
PN-EN 12464 (oświetlenie miejsc pracy)
PN-EN 61010-1 (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61010-031 (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61326 (kompatybilność elektromagnetyczna)
PN-EN 61557-10 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)
PN-IEC 60364-4-41 / PN-HD 60364-4-41 (wykonywanie pomiarów-ochrona
przeciwporażeniowa)
PN-IEC 60364-6-61 / PN-HD 60364-6 (wykonywanie pomiarów-sprawdzanie)
Najczęściej wykonywane pomiary :
pomiary ochrony przeciwporażeniowej : badanie pętli zwarcia – SWZ w instalacjach elektrycznych mieszkaniowych i przemysłowych
pomiary ochrony przeciwporażeniowej : badanie pętli zwarcia – SWZ maszyn i urządzeń elektrycznych do 1 kV
pomiary rezystancji izolacji : kable i przewody instalacyjne, kable energetyczne, silniki, transformatory, generatory i inne
pomiary zabezpieczeń różnicowo – prądowych
pomiary uziomów
Pomiary elektryczne wykonuję osobiście przy użyciu profesjonalnego i sprawdzonego sprzętu.
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa "Prawo Budowlane" [Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2006 r .nr 156, poz. 1118 (z poźn.zm.)